DOMŮ

->

Reklamační podmínky

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA
  • U záručního listu výrobce (dále jen ZL) není při zaslání zboží spediční firmou vyplněno datum. Je to z toho důvodu, že záruční list může být kompletně vyplněn a potvrzen až na základě převzetí zboží od spediční firmy nebo pošty. V případě, že byla zásilka převzata a je v pořádku, doplňte datum v ZL podle data převzetí zásilky, nebo zašlete záruční list výrobce s potvrzením o převzetí zásilky s uvedeným datem převzetí na naši adresu a následně Vám bude vyplněný a potvrzený ZL doručen zpět. Důležité: K ZL výrobce si vždy uschovejte i doklad o zakoupení (fakturu). Datum na ZL musí odpovídat datu vystavení dokladu s posunem o dobu přepravy zboží. Doporučujeme datum doplnit až po vypršení lhůty možnosti vrácení zboží (pokud v této době není potřeba zboží dávat do servisu). Po doplnění data nebude splněna podmínka pro případné vrácení zboží.
  • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
  • Podrobnější informace k reklamacím mechanického poškození výrobku zištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po rozbalení zásilky - viz. sekce doprava
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
  • Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).
  • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to
   • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
   • přiměřeným snížením kupní ceny
   • náhradním dodáním zboží
   • odstoupením od smlouvy
  • Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné dodání náhradního spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
  • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
  • V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojistěna.
 2. POSTUP REKLAMACE
  • Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup
   • Vyplňte níže uvedený formulář, kde uvedete typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady.
   • Do dvou pracovních dnů Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší Vašemu bydlišti nebo návratový kód, pod kterým zboží zašlete na adresu prodávajícího, případně formulář pro popis závady). Bez návratového kódu není možné zboží přijmout na naší adrese a bude odmítnuto.
   • Zašlete zboží na určenou adresu spolu s vygenerovaným formulářem. Ve vlastním zájmu a rychlejšímu vyřízení reklamace prosím zasílejte reklamované produkty určené servisu přímo na daný servis (adresu vám rádi sdělíme - seznam servisních středisek je vypsán také zde), v případě zaslání na provozovnu prodejce dojde pouze k prodloužení doby vyřízení reklamace z důvodu dodatečné přepravy. Zboží zasílejte pouze v originální obalu, neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do opravny autorizovaného servisu.
   • Při osobním předání reklamace je nutné zboží předat včetně původního obalu. V opačném případě neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do opravny autorizovaného servisu.
  • Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávajcí řešení reklamace výměnou za bezvadný kus v těchto případech
   • zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující
   • není ještě vyplněn záruční list
   • reklamace byla předem nahlášena pomocí formuláře v sekci "Reklamace"
   • dané zboží je běžně dostupné u dodavatelů (jinak není výměna možná)
 3. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE
  • Prodávající si vyhrazuje právo v případě, že objednávající zboží nakoupil na IČ (nákup řídící se obchodním zákoníkem), účtovat si skutečně vynaložené a řádně doložitelné náklady na vyřízení neoprávněné reklamace.
 4. SEZNAM SERVISNÍCH STŘEDISEK - k dispozici zde

Reklamační formulář


 

Reklamační formulář

Kupující Výrobce
Ulice, č.p. Model
Město, obec Výrobní číslo
PSČ Daňový doklad
Telefon Číslo objednávky
E-mail    

Popis závady

Kontrolní otázka (kvůli zablokování spamovacích robotů):
Do formuláře uveďte, kolik je součet čísel 5+6

Červená pole je třeba vyplnit.